Extra distriktsstämma

extra dst 18

 

Kallelse till extra distriktsstämma

– Med anledning av uppsägning av arrendet på Lemshaga

Datum: 28 november
Tid: Klockan 19.00. Incheckning sker från 18.30.
Plats: Scouternas kansli i Örnsberg, Instrumentvägen 19.
Vi bjuder på kaffe och kaka.
Anmälan: Sista dag för anmälan är söndagen den 25 november.
Här hittar du hur många ombud varje kår har >>

 

 

Anmälan till extra distriktsstämma

 

Bakgrund:

Scoutstugan på Fårholmen i Lemshaga på Ingarö har använts av scouterna sedan 1930-talet. De som idag äger marken där scoutstugan står har sagt upp oss.

 

Styrelsen har kontaktat en advokat för att få reda på våra rättigheter och möjligheter. Efter möte med advokaten finns nu behov av en extra distriktsstämma, för att få medlemmarnas beslut på hur vi går vidare med detta.

 

Eventuella frågor ber vi er avvakta med till stämman.

 

Scouthälsningar från
Stockholms scoutdistrikts styrelse

——————————–

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
  1. Val av mötesordförande
  2. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
  3. Val av mötessekreterare
 3. Fastställande av röstlängden
 4. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Lemshagas arrende
 7. Mötets avslutande

Utdrag ur stadgarna:

§ 8.9 Extra möte med distriktsstämman  Extra distriktsstämma ska hållas, om distriktsstyrelsen anser att det behövs eller om minst en fjärdedel av kårerna begär det och då inom en månad efter framställning om detta till distriktsstyrelsen. Extra distriktsstämma hålls på ort och tid som bestäms av distriktsstyrelsen. Förutom frågor relaterade till mötesordningen får den extra distriktsstämman endast fatta beslut i de ärenden som angetts i kallelsen till mötet.  

 

§ 8.10 Kallelse och handlingar till distriktsstämman  Kallelse till distriktsstämma ska utfärdas av distriktsstyrelsen och ska för ordinarie distriktsstämma vara  scoutkårerna tillhanda minst två månader, samt för extra distriktsstämma minst tre veckor, innan distriktsstämmans öppnande. För kallelse till extra distriktsstämma ska föredragningslistan bifogas. Handlingar ska för ordinarie distriktsstämma vara scoutkårerna tillhanda senast tre veckor, samt för extra distriktsstämma minst en vecka, innan distriktsstämmans öppnande. Handlingarna för ordinarie möte ska inkludera: föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse, förslag till medlemsavgift samt verksamhetsplan och budget för det närmast följande verksamhetsåret, förslag till medlemsavgift för det därnäst följande verksamhetsåret, valberedningens förslag samt motioner till distriktsstämman och distriktsstyrelsens yttrande över motionerna.