Distriktsstämma 2018

vö-helg+DST

 

Stockholms scoutdistrikt hälsar distriktets alla kårer välkomna till årets distriktsstämma på Vässarö.

Den 12-14 oktober är alla kårer i Stockholms scoutdistrikt varmt välkomna till Vässarö, för att delta på årets distriktsstämma. Själva stämman kommer att hållas lördag till söndag, den 13-14 oktober, men det kommer att vara aktiviteter och diskussioner som rör stämman under hela helgen.

 

Datum: 12-14 oktober (själva stämman är på lördag till söndag  13-14 oktober)
Plats: Vässarö
Anmälan: Anmäl kårens ombud senast 1 oktober (anmälningslänk kommer i september)

Här kan du se hur många ombud kåren har >>

 

Styrelsen vill uppmuntra er att skicka in motioner till stämman. Senast 15 september måste den skickas in. Maila er motion till: styrelsen@scoutkansliet.se

§ 8.11 Motion till distriktsstämman 
Rätt att väcka motion till distriktsstämman har varje medlem i distriktet. Motion som ska behandlas vid ordinarie distriktsstämma ska vara inkommen till distriktsstyrelsen senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman. Distriktsstyrelsen ska med eget yttrande framlägga motionen vid mötet.

Handlingarna kommer att skickas ut till kårerna och läggas upp distriktets webbsida senast 3 veckor innan stämman.

Mer information om helgen, samt anmälningslänk kommer att skickas ut i september.

Som tidigare år kommer det att gå en gemensam buss till Vässarö från Stockholms centralstation efter kl 18 på fredagen.

Vi ses på Vässarö!

Scouthälsningar från
Stockholms scoutdistrikts styrelse

Vi ses på stämman!
Scouthälsningar från Styrelsen

 

Handlingar till distriktsstämman:

Kommer att publiceras senast 3 veckor innan stämman

   

  ——————————————————–

  Utdrag ur Scouternas stadgar gällande distrikt och distriktsstämma:

  Scouternas stadgar

  Kapitel 8: Scouternas distrikt

  § 8.3 Distriktets uppgift
  Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.
  Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

  § 8.4 Scoutdistriktets ledning
  Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

  § 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
  Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

  § 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman
  Följande personer har närvaro- och yttranderätt:
  • samtliga närvarande medlemmar i distriktet
  • avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
  • av distriktsstyrelsen inbjudna gäster
  Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
  • ombud
  • ledamöter i distriktsstyrelsen
  • valda revisorer i fråga om deras granskning
  • valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
  Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
  För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
  • att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
  • att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
  • att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
  • att vid lika röstetal avgör lotten.