Distriktsstämma 2017

dst 2017

Stockholms scoutdistrikt hälsar distriktets alla kårer välkomna till årets distriktsstämma.

Datum: Söndag 22 oktober 2017
Tid: 09:00-16:00
Plats: Lokal i Globen-området, (Arenavägen 63 i Stockholm)
Anmälan: Anmäl kårens ombud senast 13 oktober, om ni vill ha lunch och fika på stämman.
Klicka här för att komma till anmälan >>

 

Glöm inte att ta med kåsa, så att du kan dricka något på stämman.

 

Här kan du se hur många ombud kåren har >>

 

Vi ses på stämman!
Scouthälsningar från Styrelsen

 

Handlingar till distriktsstämman:

 

——————————————————–

Utdrag ur Scouternas stadgar gällande distrikt och distriktsstämma:

Scouternas stadgar

Kapitel 8: Scouternas distrikt

§ 8.3 Distriktets uppgift
Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt geografiska område. Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för rover- och utmanarscouter. Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras önskemål och behov.
Distriktsstyrelsen ansvarar för att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett betryggande sätt.

§ 8.4 Scoutdistriktets ledning
Scoutdistriktets högsta beslutande organ är distriktsstämman. Distriktsstämmans beslut verkställs av distriktsstyrelsen, som även ska förvalta distriktets angelägenheter.

§ 8.5 Distriktsstämmans sammansättning
Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer. Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

§ 8.6 Mötesrättigheter och beslutsformer för distriktsstämman
Följande personer har närvaro- och yttranderätt:
• samtliga närvarande medlemmar i distriktet
• avgången ledamot i distriktsstyrelsen i fråga om ansvarsfrihet för dennes förvaltning
• av distriktsstyrelsen inbjudna gäster
Följande personer har förutom närvaro- och yttranderätt, även förslagsrätt
• ombud
• ledamöter i distriktsstyrelsen
• valda revisorer i fråga om deras granskning
• valberedningens ledamöter i fråga om val som de förberett
Distriktsstämman kan besluta att ge ytterligare personer närvaro- och yttranderätt. Rösträtt tillkommer ombud. Ingen har rätt att rösta i fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i distriktsstämman gäller
• att varje röstberättigat närvarande ombud har maximalt en röst,
• att beslut fattas med öppen omröstning. Stämman kan i särskilda frågor besluta om att sluten omröstning ska ske. I fråga om personval, om någon röstberättigad eller mötespresidiet begär det, fattas beslut med sluten omröstning.
• att som distriktsstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande (om inte annat regleras i dessa stadgar),
• att vid lika röstetal avgör lotten.